การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

          เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด จัดประชุมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ  วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดี  ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) และปฏิเสธการรับ  การให้  ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ติดต่อ อบต