แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O1 โครงสร้าง https://www.banhuad.go.th/?p=3353https://www.banhuad.go.th/?p=3296

https://www.banhuad.go.th/?p=169

https://www.banhuad.go.th/?p=160

O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.banhuad.go.th/?p=160https://www.banhuad.go.th/?p=169
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.banhuad.go.th/?p=2553
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.banhuad.go.th/?p=4425
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.banhuad.go.th/?p=2531
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.banhuad.go.th/#1586748958201-be97fb70-09c5http://www.banhuad.go.th/#1586748958296-71526cc8-29aa

http://www.banhuad.go.th/?cat=41

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.banhuad.go.th/?cat=18http://www.banhuad.go.th/?cat=16

https://www.banhuad.go.th/?p=5614

https://www.banhuad.go.th/?p=5555

https://www.banhuad.go.th/?p=4373

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O8 Q&A https://www.banhuad.go.th/?page_id=5240&view=topic&id=3https://www.banhuad.go.th/?page_id=5240&view=topic&id=2

http://www.banhuad.go.th/?page_id=5240

http://www.banhuad.go.th/?p=2531

O9 Social Network http://www.banhuad.go.th/?p=4785http://www.banhuad.go.th/?p=2534

http://www.banhuad.go.th/?p=5270

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O10 แผนดำเนินงานประจำปี https://www.banhuad.go.th/?cat=34แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.banhuad.go.th/?p=5259
http://www.banhuad.go.th/?p=3840
http://www.banhuad.go.th/?p=3837
http://www.banhuad.go.th/?p=3843
การให้บริการ
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.banhuad.go.th/?p=3843
http://www.banhuad.go.th/?cat=68
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.banhuad.go.th/?cat=56
สถิติการให้บริการครึ่งปีแรก ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.banhuad.go.th/?p=5636
O17 E-Service https://www.banhuad.go.th/?p=4558
https://www.banhuad.go.th/?p=4785
https://www.banhuad.go.th/?p=2534
http://www.banhuad.go.th/?p=5270
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.banhuad.go.th/?p=5697
https://www.banhuad.go.th/?cat=21
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.banhuad.go.th/?cat=21 https://www.banhuad.go.th/?p=5792
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.banhuad.go.th/?p=5611
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.banhuad.go.th/?p=5599
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.banhuad.go.th/?p=5572
http://www.banhuad.go.th/?p=5559
http://www.banhuad.go.th/?p=5550
http://www.banhuad.go.th/?p=5571
https://www.banhuad.go.th/?cat=40
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.banhuad.go.th/?cat=59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://www.banhuad.go.th/?cat=28
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.banhuad.go.th/?p=5099
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.banhuad.go.th/?cat=55

https://www.banhuad.go.th/wp-content/uploads/2022/04/02.pdf

https://www.banhuad.go.th/wp-content/uploads/2022/04/01.pdf

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.banhuad.go.th/?cat=64https://www.banhuad.go.th/?p=4642

https://www.banhuad.go.th/?p=4633

https://www.banhuad.go.th/?p=4636

https://www.banhuad.go.th/?p=4645

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.banhuad.go.th/?cat=55https://www.banhuad.go.th/?cat=63
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://www.banhuad.go.th/?p=3837https://www.banhuad.go.th/?p=4249
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://www.banhuad.go.th/?p=2534https://www.banhuad.go.th/?p=4785
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี https://www.banhuad.go.th/?p=5286
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://www.banhuad.go.th/?p=4558https://www.banhuad.go.th/?p=4785

https://www.banhuad.go.th/?p=2534

http://www.banhuad.go.th/?p=5266

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.banhuad.go.th/?p=4563https://www.banhuad.go.th/?p=4566

https://www.banhuad.go.th/?p=4569

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร https://www.banhuad.go.th/?p=4592
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://www.banhuad.go.th/?p=5138
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี https://www.banhuad.go.th/?p=5112
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://www.banhuad.go.th/?p=5122
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://www.banhuad.go.th/?p=4770https://www.banhuad.go.th/?p=4780

https://www.banhuad.go.th/?p=4773

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.banhuad.go.th/?p=4706
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.banhuad.go.th/?p=5128
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.banhuad.go.th/?p=5118
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.banhuad.go.th/?p=5262
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.banhuad.go.th/?p=5262
ติดต่อ อบต