ร่วมกันแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด นําโดย นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด ร่วมกันแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และขอเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้าง จิตสํานึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ติดต่อ อบต