งานป้องกัน

01 มานพนายมานพ ตินนะศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
น้อยโล้ 2นายทวีเกียรติ แปงสาย
พนักงานขับรถยนต์
เอสโซ่ 2นายธีรวุฒิ สาบคำ
พนักงานขับรถยนต์
04 เดชเชาว์วัฒน์ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ อุเทน
คนงานบรรเทาสาธารณภัย
05 ศรีจันทร์นายศรีจันทร์ อุเทน
คนงานบรรเทาสาธารณภัย
06 ทัศพันธ์นายทัศพันธ์ ผ่านภพ
คนงานบรรเทาสาธารณภัย
07 วัชเรนทร์นายวัชเรนทร์ แปงสาย
คนงานบรรเทาสาธารณภัย
ติดต่อ อบต