สำนักปลัดเทศบาล

ปลัดสำเริงนายสำเริง ยาสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
รองปลัดนางพิมพ์ สมวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

หัวหน้าสำนักปลัด
ศราธรนายศราธร เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการศึกษา
ผดุงขวัญน.ส.ผดุงขวัญ กาวิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อารยานางอารยา ขัดโต
นักพัฒนาชุมชน
panyadaนางปัญญดา สุชาตานนท์
นักจัดการงานทั่วไป
  เพ็ญนางเพ็ญนภา สร้อยนาค
นักทรัพยากรบุคคล
นิภานางนิภา กล้ามาก
ครูผู้ดูแลเด็ก
  สุพรรณิการ์น.ส.สุพรรณิการ์ บุญไล
ครูผู้ดูแลเด็ก
วันชัยนายวันชัย อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ณัฐนายณัฐพัชร์ แสนกา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
     
ติดต่อ อบต