หัวหน้าส่วนราชการ

ปสำเริง
นายสำเริง ยาสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-1354667
รองพิมพ์
นางพิมพ์ สมวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8831855

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เสรี
นายเสรี พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ : 097-9245672
ติดต่อ อบต