องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

อบต.บ้านหวด

สร้างคุณค่า จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.บ้านหวด ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ขอเชิญบุคลากร อบต.บ้านหวด ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ประจำปี 2566 (รหัสหน่วยงาน : 2b72f2)

ประกาศ จาก ระบบ E-GP ของ กรมบัญชีกลาง

RSS แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

RSS ประกาศเชิญชวน

RSS ประกาศราคากลาง

RSS ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทรศัพท์ : 054-209590

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

ติดต่อ อบต